امور آزمایشگاهها و کارگاهها                  

دانشکده سما مرند شامل دو کارگاه کامپیوتر می باشد که در طبقه دوم ساختمان آیت الله میرزا باقر مرندی واقع شده است.هر دو کارگاه مجهز به ویدئو پروژکتور می باشد.و   

و   کارگاههای کامپیوتر شامل: و

کارگاه کامپیوتر شماره 3

کارگاه کامپیوتر شماره 4کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .