ترم بندی دروس                 ترم بندی دروس تمام رشته های کاردانی پیوسته ورودی 95 و بعد آنتربیت بدنی برادران

دانلود کنید

تربیت بدنی خواهران

دانلود کنید

الکتروتکنیک

دانلود کنید

معماری

دانلود کنید

حسابداری

دانلود کنید

کامپیوتر ورودي بهمن 95 و بعدازآن

دانلود کنید

 کامپیوترورودي مهر 95

دانلود کنید

 مکانیک خودرو
دانلود کنیدکلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .