معاون اداری و مالی

دکتر غفار تاری

دکترای مدیریت صنعتی

خلاصه سوابق

  

1ـ مشخصات فردي

 

 

نام: غفّـار

نام خانوادگي : تاري

تاريخ و محل تولد: 1355 تبریز

تلفن همراه :  

وضع تأهل : متأهل

وضعيت خدمت: كارت پايان خدمت

پست الكترونيكي: gh_tari@marandiau.ac.ir

 

 

2 ـ مدارج دانشگاهي

 

 

نوع مدرك

رشته تحصيلي

محل تحصيل

سال اتمام

كارشناسي

مديريت صنعتي

دانشگاه آزاد اسلامي تبريز

1381

كارشناسي ارشد

مديريت صنعتي

دانشگاه مازندران

1385

دانشجوي دکترا

مديريت صنعتي

دانشگاه آزاد اسلامي- علوم و تحقيقات آذربایجان شرقی

در حال تحصيل

 

 

3-  سوابق پژوهشي

 

مقالات علمي ارايه شده در نشريات معتبر داخلي

 

*  تأثير سرمايه اوليه در بقاي شرکت هاي توليدي کوچک و متوسط در ايران- مجله علمي پژوهشي دانش و توسعه (دانشگاه فردوسي مشهد)- شماره 20- نيمه اول 1386

*  بررسي ويژگي هاي سازمان هاي يادگيرنده در يک سيستم توليدي- فصلنامه علوم مديريت (دانشگاه آزاد اسلامي تبريز)- شماره 1- تابستان 1386

*  استراتژي هاي توسعه صادرات غير نفتي استان مازندران –  فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه بازرگاني- شماره 44-  پاييز 1386

*   بررسي ميزان انطباق شرکت هاي سازنده قطعات خودرو تبريز با اهرم هاي سيستم توليدي JIT - فصلنامه علمي- پژوهشي علوم مديريت (دانشگاه آزاد اسلامي تبريز)- شماره 2- 1386

*   سنجش ميزان کارآفريني سازماني (مطالعه موردي)- فصلنامه علمي- پژوهشي علوم مديريت (دانشگاه آزاد اسلامي تبريز)- شماره 3- زمستان 1386

*    مطالعه نقش اندازه ابتدايي در طول عمر شرکتهاي توليدي کوچک و متوسط- فصلنامه علمي- پژوهشي علوم مديريت (دانشگاه آزاد اسلامي تبريز)- شماره 4- بهار 1387

*   روابط و شبکه­هاي بين سازماني- مجله اطلاعات سياسي اقتصادي (علمي ترويجي)- سال بيست و دوم- شماره نهم و دهم- خرداد و تير 1387- شماره پياپي 250-249

*   اولويت بندي عوامل موثر بر عملکرد شرکت هاي توليدي با استفاده از روش حذف و جابجايي گزينه ها- فصلنامه علمي- پژوهشي علوم مديريت- شماره 6- 1387

*  الگوي گرافيکي روش تحقيق و تأثير آن در نتايج عملکرد آزمودني ها- مجله پژوهش­هاي مديريت- دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران- شماره 80- بهار 1388

*  بررسي نقش مديريت دانش و خلاقيت بر بالندگي سازماني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز- مجله علمي پژوهشي مديريت صنعتي- دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج- شماره 7- بهار 1388

*  تعيين اولويت اصول سازمان­هاي بالنده در آموزش و پرورش با استفاده از  فرآيند تحليل سلسله مراتبي- مجله علمي پژوهشي مطالعات آموزش و يادگيري- دانشگاه شيراز – شماره 2/56- بهار و تابستان 1388

*  آسيب شناسي و تعيين علل و موانع نهادينه سازي نظام هاي مديريتي مستقر در شركت پالايش نفت تبريز- فصلنامه علمي- پژوهشي فراسوي مديريت شماره 8- بهار 1388

*   بررسي سطح يادگيرنده بودن، بالندگي سازماني و رابطه بين آنها در آموزش و پرورش ناحيه سه شهرستان تبريز- فصلنامه علمي- پژوهشي انديشه هاي تازه در علوم تربيتي- دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن- سال چهارم- شماره دوم- شماره مسلسل 14- بهار 1388

*   بررسي ميزان انطباق سازمان هاي توليدي با اصول تفكر ناب (مطالعه موردي: شركت تراكتورسازي ايران- تبريز)- مجله علمي پژوهشي مديريت صنعتي- دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج- شماره 12- تابستان 1389

*  تأثير ويژگي هاي شرکت در بقاي شرکت هاي توليدي کوچک و متوسط - مجله علمي پژوهشي دانشور رفتار- دانشگاه شاهد- شماره 49- تير 1389- صص 121- 136.

*  ارزيابي تأثير ابعاد ساختاري سازمان بر گرايش به کارآفريني (مطالعه موردي)- فصلنامه مديريت صنعتي- شماره 20- تابستان 1391

*   بررسي اثرات اندازه متوسط صنعت بر بقاي شرکت­هاي جديد با استفاده از تابع هازارد در استان آذربايجان شرقي- فصلنامه دانش مالي تحليل اوراق بهادار- دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات- شماره 16- زمستان 1391

*   ارزیابی میزان بالندگی سازمان از طریق منطق فازی- فصلنامه مطالعات کمّی در مدیریت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر- سال سوم- شماره چهارم- زمستان 1391

 

 

 

مقالات علمي ارايه شده در همايش های داخلي

 

*  يک نوع شناسي از پارادکس­هاي مديريت کيفيت جامع- اولين کنفرانس ملي مديريت صنعتي- تهران- دانشگاه شاهد- خرداد 1385

*  استراتژي هاي توسعه صادرات غير نفتي استان مازندران- دوازدهمين همايش ملي صادرات غير نفتي- تبريز- تابستان 1385

*   تأثير صادرات غيرنفتي بر شاخص­هاي کلان اقتصادي با استفاده از جدول داده- ستانده- چهاردهمين همايش ملي توسعه صادرات غيرنفتي کشور- تبريز- مهر 1387

*   بررسي نقش مديريت دانش و خلاقيت بر بالندگي سازماني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز- همايش ملي بهره وري: ميثاق راهبردي دولت، صنعت و دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت- آبان 1387

*   بررسي وضعيت اخلاق کاري و تعهد سازماني و رابطه بين آنها در صنايع ماشين سازي تبريز کار- همايش ملي ارزشها و اخلاقيات در مديريت- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب- آذر 1391

*   بررسي مزيت هاي رقابتي استان آذربايجان شرقي در صادرات کالاهاي غيرنفتي- اولين کنفرانس ملي چالش هاي اصلي صنعت و توليد ملي- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز- اسفند 91

 

مقالات علمي ارايه شده در همايش های خارجي

 

1.     The effect of firm specifications on survival of new small and medium enterprises in Iran, 2011 International Conference on Economics Business and Marketing Management (EBMM 2011),  March 11- 13,  Shanghai, China.

2.     Industrial Effects and Firm's Survival (Case Study: Iran- East Azarbaijan Province), International Conference on Business and Economics (ICBE 2011), December 21- 23, Phuket, Thiland.

3.     The Investigation of East Azerbaijan's non-oil exports Competitive Advantages, 1st International Conference on New Directions in Business, Management, Finance and Economics (ICNDBM 2013), September 12- 14, Famagusta, Cyprus.

 

تاليف کتاب

الگوي گرافيکي روش تحقيق در علوم انساني – انتشارات حفيظ- تهران- پاييز 1386

 

طرحهاي پژوهشی

*   بررسي نقش مديريت دانش و خلاقيت بر بالندگي سازماني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز-  همکار طرح

*   تدوين برنامه استراتژيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز و مراکز وابسته-  همکار طرح

*   بررسي اثرات اندازه متوسط صنعت بر بقاي شرکتهاي جديد با استفاده از تابع هازارد در استان آذربايجان شرقي – مجري طرح

سوابق اجرایی

*   بورسیه دکترا و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

*  عضو کارگروه تخصصی تدوین برنامه استراتژیک مناطق 2 و 13 دانشگاه آزاد اسلامی

*   ناظر طرح تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر- 1389

*  عضو کمیسیون پژوهش، برنامه­ریزی و خدمات مدیریت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان آذربایجان شرقی

*  عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند از سال 1389 تا 1391

*  عضو باشگاه پژوهشگران جوان شعبه تبریز (1386 تا 1388)

*   کارشناس وابسته موسسه توسعه مشاوره و تحقیق- سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان

  

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی خاروانا می باشد. .